Portal Klienta


Regulamin Portalu Klienta

I. Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Portalu Klienta, prowadzonego przez Gaspol i działającego pod adresem https://portal.gaspol.pl. Regulamin dostępny jest dla Użytkowników w Portalu Klienta.

II. Definicje

Przez pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie należy rozumieć:

1) Aktywacja – proces utworzenia Konta na Portalu Klienta, opisany w punkcie IV Regulaminu;

2) Gaspol – GASPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Aleja Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000021200, REGON: 011121040, NIP: 7790020583, kapitał zakładowy w wysokości 116 407 140,30 zł (wpłacony w całości);

3) Gaz – gaz płynny LPG o kodach CN: 2711 12, 2711 13, 2711 14 00, 2711 19 00 lub 2901 10 00;

4) Hasło – ciąg znaków, ustalanych przez Użytkownika w procesie Aktywacji, pozwalający wraz z Loginem na uzyskanie dostępu do Konta poprzez Logowanie. Hasło powinno zawierać co najmniej 8 znaków, w tym przynajmniej jedną małą literę, jedną dużą literę oraz cyfrę lub znak specjalny;

5) Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, będąca stroną zawartej z Gaspol Umowy;

6) Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

7) Konto – zbiór uprawnień Klienta do korzystania z Portalu Klienta, w ramach aktualnych funkcjonalności Portalu Klienta. Konto tworzone jest w procesie Aktywacji, a każdorazowy dostęp możliwy jest przy pomocy Logowania;

8) Login – adres e-mail Klienta lub Numer Klienta, podany w procesie Aktywacji;

9) Logowanie – proces uwierzytelniania i autoryzacji Użytkownika, polegający na podaniu Loginu i Hasła w celu uzyskania dostępu do Konta;

10) Numer Klienta – ciąg znaków przypisany indywidualnie do Klienta, pozwalający na jego identyfikację, każdorazowo wskazany w treści faktury wystawianej na rzecz Klienta;

11) Portal Klienta – strona internetowa prowadzona przez Gaspol pod adresem https://portal.gaspol.pl, przeznaczona do świadczenia usług drogą elektroniczną na rzecz Użytkownika, w zakresie aktualnie dostępnych funkcjonalności, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Z Portalu Klienta mogą korzystać wyłącznie osoby pełnoletnie;

12) Portal Przelewy24 - internetowy serwis usługowy, pośredniczący w przekazywaniu płatności, prowadzony pod adresem www.przelewy24.pl;

13) Przedsiębiorca na prawach konsumenta - osoba fizyczna, zawierająca Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

14) Umowa – każda umowa zawarta pomiędzy Gaspol a Klientem;

15) Użytkownik – każda osoba fizyczna, która jest uprawniona do korzystania z Konta na Portalu Klienta, w szczególności Klient lub osoba upoważniona przez Klienta.

III. Wymagania techniczne

Do korzystania z Portalu Klienta niezbędny jest:

1) komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari. Zalecane jest korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek;

2) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);

3) aktywny numer telefonu.

IV. Aktywacja Konta

1) W celu Aktywacji Konta w Portalu Klienta należy uzupełnić wymagane pola formularza aktywacyjnego, potwierdzić fakt zapoznania się i akceptacji niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności, a następnie zatwierdzić dane poprzez użycie funkcji Aktywuj. Na podany w formularzu adres poczty elektronicznej wysłany zostanie e-mail, zawierający link aktywacyjny (ważny przez 7 dni). Po kliknięciu w link aktywacyjny, Klient zostanie poproszony o podanie numeru telefonu, celem jego weryfikacji. Po pozytywnej weryfikacji numeru telefonu, Klient zostanie poproszony o nadanie Hasła. Po ustanowieniu Hasła, Aktywacja zostanie skutecznie zakończona.

2) Aktywacja Konta w Portalu Klienta, jak również korzystanie z Portalu Klienta są nieodpłatne.

3) Po aktywacji Konta w Portalu Klienta Użytkownik ma możliwość Logowania się przy użyciu danych podanych w procesie Aktywacji.

V. Korzystanie z Portalu Klienta
 1. W Portalu Klienta dostępne są w szczególności następujące funkcje oraz usługi:

  1) wgląd w dane Klienta przypisane do Konta, a także zmiana niektórych z nich, m.in: Hasła, nazwy własnej, danych kontaktowych, adresu korespondencyjnego;

  2) dostęp do dokumentów rozliczeniowych Klienta oraz informacji o saldzie płatności;

  3) dokonanie płatności za wystawione faktury, dla Klientów korzystających z faktur elektronicznych;

  4) złożenie zamówienia na Gaz (do zbiornika lub w butlach);

  5) polecenie nowego klienta;

  6) dostęp do aktualnie obowiązujących cenników, warunków Umowy;

  7) wgląd w dane dotyczące poziomu napełnienia zbiornika, odczytów gazomierza, w tym do danych historycznych;

  8) dostęp do danych dotyczących przeszłych dostaw oraz zamówień Gazu, a także wgląd w szczegóły aktualnie zaplanowanych dostawy Gazu;

  9) możliwość złożenia zgłoszenia za pośrednictwem formularza kontaktowego, serwisu awaryjnego, a także wgląd w dotychczasowe zgłoszenia.

 2. Dokumenty przypisane do Konta Klienta (m.in. faktury, historia odczytów gazomierza, historia poziomu napełnienia zbiornika, historia zakupów, historia zamówień) będą dostępne na Portalu Klienta w czasie trwania Umowy z Klientem przez okres co najmniej 2 lat od daty ich udostępnienia na Portalu Klienta.
 3. Gaspol zastrzega sobie prawo zmiany, zawieszania lub ograniczania funkcji oraz usług dostępnych w Portalu Klienta.
 4. Portal Klienta jest dostępny przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. W ramach korzystania z Portalu Klienta zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści bezprawnych, naruszających przepisy obowiązującego prawa lub dobre obyczaje. Użytkownik nie może korzystać z Portalu Klienta w sposób sprzeczny z Regulaminem.
 6. Użytkownik jest zobowiązany do podawania w Portalu Klienta danych aktualnych oraz prawdziwych.
VI. Składanie zamówień
 1. Za pośrednictwem Portalu Klienta Użytkownik ma prawo złożenia zamówienia na Gaz (do zbiornika lub w butlach).
 2. Po wyborze miejsca dostawy, Użytkownik ustala szczegóły zamówienia (m.in. ilość, rodzaj Gazu, sposób płatności, możliwy termin dostawy). Użytkownik zostaje również poinformowany o cenie za realizację zamówienia, w tym o kosztach dostawy, jeśli mają zastosowanie.
 3. Złożenie zamówienia następuje wraz z ostatecznym zaakceptowaniem przez Użytkownika złożonego zamówienia, tj. po kliknięciu w przycisk informujący o złożeniu zamówienia z obowiązkiem zapłaty lub o równoważnej treści.
 4. Po złożeniu zamówienia, na adres e-mail przypisany do Konta zostaje wysłane potwierdzenie złożenia zamówienia. Ponadto złożone zamówienie widoczne jest na Portalu Klienta.
VII. Realizacja zamówienia
 1. Zamówione towary są dostarczane za pośrednictwem przewoźnika wyspecjalizowanego w dostawach Gazu, w potwierdzonym przez strony terminie.
 2. Koszty dostawy, które mają zastosowanie w przypadku dostawy mniejszej niż minimalna zgodnie z odrębną umową zawartą z Klientem, są dostępne w cenniku znajdującym się na Portalu Klienta. Koszt ten jest także widoczny przy składaniu każdego zamówienia.
VIII. Odstąpienie od zamówienia
 1. Klient składający zamówienie jako Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może od tego zamówienia odstąpić, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie czternastu dni. Szczegółowe informacje dotyczące skorzystania z prawa odstąpienia są zawarte w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od zamówienia jest zawarty w Załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu. Po otrzymaniu oświadczenia Klienta Gaspol niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie tą samą drogą, którą otrzymał oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
IX. Zgoda na fakturę elektroniczną
 1. Użytkownik, którego dokumentem rozliczeniowym jest faktura VAT, może w Portalu Klienta wyrazić zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną.
 2. W celu aktywacji usługi, należy przejść na stronę https://portal.gaspol.pl/moje-konto/zgody, podać adres e-mail do wysyłki informacji o wystawionych fakturach i zaakceptować zgodę na wystawianie i przesyłanie przez Gaspol faktur oraz faktur korygujących w formie elektronicznej.
 3. Po aktywacji zgody na fakturę elektroniczną, Użytkownik będzie otrzymywał faktury w formacie pdf na wskazany adres poczty elektronicznej oraz będzie miał możliwość pobrania oryginałów faktur ze strony Portalu Klienta – sekcja Faktury i płatności.
 4. W celu rezygnacji z usługi, Użytkownik powinien pobrać formularz wycofania zgody dostępny na stronie https://portal.gaspol.pl/moje-konto/zgody i odesłać go na adres dok@gaspol.pl.
X. Płatność za pośrednictwem Portalu Klienta
 1. Na Portalu Klienta w ramach zestawienia bieżących płatności dostępna jest funkcja „Zapłać”. Po jej kliknięciu Użytkownik zostaje przeniesiony na Portal Przelewy24, za pośrednictwem którego może dokonać płatności.
 2. Zasady dokonywania płatności za pośrednictwem Portalu Przelew24 ustala Portal Przelew24.
XI. Polecenie klienta
 1. Użytkownik może skorzystać z Usługi polecenia klienta dostępnej na Portalu Klienta.
 2. Postanowienia regulujące zasady korzystania z Usługi polecenia klienta określa regulamin dostępny na Portalu Klienta w zakładce „Poleć klienta”.
XII. Reset Hasła
 1. W przypadku, gdy Użytkownik zapomni Hasła, należy skorzystać z funkcji „Zapomniałem hasło” dostępnej na Portalu Klienta.
 2. Po kliknięciu w przycisk „Zapomniałem hasło” otworzy się ekran „Zresetuj hasło”. Po podaniu Numeru Klienta i kliknięciu w przycisk „Zresetuj hasło”, na adres e-mail przypisany do Konta zostanie wysłany link. Po kliknięciu w link, Użytkownik ma możliwość ustanowienia nowego Hasła
XIII. Blokada lub usunięcie Konta
 1. Gaspol ma prawo zablokowania Konta w przypadku, gdy Użytkownikiem jest osoba niepełnoletnia, a także gdy Użytkownik korzysta z Portalu Klienta w sposób sprzeczny z Regulaminem, przepisami obowiązującego prawa lub zasadami współżycia społecznego.
 2. W celu usunięcia/dezaktywacji Konta należy wysłać wiadomość elektroniczną z prośbą o usunięcie konta na adres dok@gaspol.pl wraz z podaniem Numeru Klienta i adresu poczty elektronicznej przypisanego do Konta lub skontaktować się za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Portalu Klienta.
 3. Zamówienia złożone do czasu usunięcia Konta Użytkownika za pośrednictwem Portalu Klienta zostaną zrealizowane
XIV. Ochrona danych osobowych

Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkowników zawarte zostały w Polityce Prywatności, dostępnej na Portalu Klienta oraz pod adresem https://portal.gaspol.pl/polityka-prywatnosci, zaakceptowanie której wymagane jest w procesie Aktywacji.

XV. Reklamacje, zgłaszanie uwag, zasięganie informacji
 1. Wszelkie reklamacje, zgłoszenia, wnioski o udzielenie informacji mogą być zgłaszane na piśmie (na adres: Gaspol S.A., al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa) lub za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Portalu Klienta.
 2. Przy zgłoszeniu reklamacji Klient zobowiązany jest wskazać następujące dane:

  1) imię i nazwisko (nazwę) i adres zgłaszającego reklamację,

  2) przedmiot reklamacji (zawierającą np. numer zamówienia, datę dostawy, numer faktury),

  3) okoliczności uzasadniające reklamację,

  4) żądanie Klienta,

  5) podpis reklamującego w przypadku reklamacji wniesionej w formie pisemnej,

  6) formę, w jakiej przekazana ma być Klientowi odpowiedź na reklamację oraz adres do doręczeń lub adres poczty elektronicznej na który ma być ta odpowiedź przekazana – o ile jest inny niż adres z którego Gaspol otrzymał reklamację.

 3. Brak któregokolwiek z wyżej wymienionych elementów nie wpływa na możliwość rozpoznania reklamacji, ale może opóźnić jej rozpatrzenie. W przypadku zaistnienia takiej potrzeby, Gaspol może poprosić Klienta o uzupełnienie niezbędnych informacji.
 4. Gaspol zobowiązany jest do ustosunkowania się do złożonej przez Klienta reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.
 5. Odpowiedź na reklamację przekazywana jest Klientowi w takiej samej formie, w jakiej reklamacja została przekazana Gaspol, chyba że w reklamacji Klient wskaże inną formę lub adres do złożenia odpowiedzi. W przypadku zgłoszeń przesłanych za pomocą formularza w Portalu Klienta, odpowiedź przekazywana jest w formie elektronicznej na kontaktowy adres e-mail Klienta.
 6. Uprawnienia zastrzeżone w punkcie XIV Regulaminu dla Konsumentów, przysługują także Przedsiębiorcy na prawach konsumenta – w zakresie wynikającym z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
XVI. Postanowienia końcowe
 1. Gaspol zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnych powodów, w szczególności w przypadku:

  a) konieczności dostosowania Regulaminu do treści zmienionych przepisów prawa dotyczących lub mających wpływ na funkcje lub usługi Portalu Klienta;

  b) konieczności dostosowania Regulaminu do treści zaleceń, decyzji, orzeczeń, postanowień uprawnionych organów administracji publicznej lub orzeczeń sądów;

  c) zmiany zakresu funkcji i usług Portalu Klienta wpływających na konieczność zmiany Regulaminu;

  d) przyczyn technicznych wpływających na działanie Portalu Klienta i wymagających zmiany Regulaminu;

  e) zmiany danych wskazanych w treści Regulaminu, np. adresów e-mail, stron internetowych.

 2. O każdorazowej zmianie Regulaminu Gaspol poinformuje Użytkownika na Portalu Klienta przed wejściem w życie tej zmiany.
 3. Gaspol, poza trybem określonym w punkcie 2 powyżej, poinformuje Użytkownika o zmianie Regulaminu za pośrednictwem adresu e-mail Użytkownika dostępnego w Portalu Klienta (E-mail kontaktowy), z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych przed wejściem w życie zmian. Użytkownik, który nie wyraża zgody na zmiany Regulaminu, może przed terminem wejścia w życie zmian złożyć oświadczenie o braku akceptacji zmian Regulaminu (w formie pisemnej, dokumentowej lub za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Portalu Klienta), co skutkować będzie usunięciem Konta Użytkownika w Portalu Klienta. W takim przypadku, do Użytkownika zastosowanie będzie miał Regulamin w brzmieniu dotychczasowym, a zamówienia złożone do czasu usunięcia Konta Użytkownika za pośrednictwem Portalu Klienta zostaną zrealizowane. Brak złożenia oświadczenia o braku akceptacji zmian Regulaminu oznaczać będzie akceptację zmian przez Użytkownika.
 4. Gaspol zastrzega możliwość czasowego zawieszenia dostępności Portalu Klienta w szczególności w przypadku konieczności przeprowadzenia naprawy, konserwacji, modernizacji lub rozbudowy Portalu Klienta.
 5. Zasady wystawiania faktur korygujących na rzecz Klienta określa regulamin faktur korygujących dostępny na Portalu Klienta pod adresem: https://portal.gaspol.pl/faktury-i-platnosci/regulamin.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się postanowienia Umowy, a także przepisy obowiązującego prawa, w tym przepisu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

Dokumenty do pobrania