Portal Klienta


Regulamin faktur korygujących

Informacja w sprawie wprowadzenia regulaminu wystawiania oraz rozliczania faktur korygujących in minus

GASPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie pragnie poinformować o wprowadzeniu Regulaminu wystawiania oraz rozliczania faktur korygujących in minus (tj. faktur korygujących związanych z obniżeniem podstawy opodatkowania lub koniecznością korekty podatku wykazanego w fakturze w wysokości wyższej niż należna). Regulamin znajdzie zastosowanie począwszy od dnia otrzymania przez Państwa niniejszego pisma, chyba że w terminie 7 dni poinformujecie nas Państwo, iż się na to nie zgadzacie.

Uprzejmie informujemy, iż wprowadzenie załączonego Regulaminu nie będzie w żadnym przypadku skutkować zwiększeniem Państwa zobowiązań względem Gaspolu. Jego stosowanie ogranicza się bowiem jedynie do przypadków, gdy Państwa zobowiązanie będzie ulegało w określonych przypadkach zmniejszeniu, a celem Regulaminu jest ustalanie technicznych zasad wystawiania faktur korygujących „na minus”. Dokument ma zatem charakter wyłącznie techniczny i porządkujący, usprawniający wystawianie oraz obieg faktur korygujących niezbędnych do zmniejszenia obowiązku zapłaty w najbardziej typowych przypadkach (jak np. udzielenie rabatów czy zwrot produktów).

Konieczność wprowadzenia ww. Regulaminu związana jest z wejściem w życie ustawy z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2419), wprowadzającej zmiany przepisów dotyczących m.in. faktur korygujących in minus.

Informujemy jednocześnie, iż przysługuje Państwu prawo złożenia sprzeciwu wobec wprowadzenia ww. Regulaminu, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma. Sprzeciw może zostać zgłoszony w formie pisemnej lub poprzez wysłanie wiadomości pocztą elektroniczną, zgodnie z danymi kontaktowymi podanymi w treści umowy. Dla zachowania terminu wystarczające jest wysłanie korespondencji przed jego upływem.

W przypadku pytań prosimy o kontakt na adres e-mail: dok@gaspol.pl lub wypełniając Formularz kontaktowy