Portal Klienta


Polityka prywatności GASPOLU

GASPOL S.A. szanuje i przestrzega prawa użytkowników do prywatności. Z Polityki Prywatności dowiedzą się Państwo między innymi, jakie informacje zbieramy, co z nimi robimy i kiedy ujawniamy je innym podmiotom. Zapewniamy Państwa, że Wasze dane osobowe są chronione a Polityka Prywatności jest ciągle ulepszana i uaktualniana. Najnowsza wersja Polityki Prywatności jest zawsze dostępna w Portalu Klienta, pod adresem https://portal.gaspol.pl/polityka-prywatnosci. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 18.10.2023 roku.

A. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ GASPOL S.A.

1. Nasze dane jako administratora Twoich danych osobowych

GASPOL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie, adres: Aleja Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000021200, NIP 7790020583, z kapitałem zakładowym w wysokości 116 407 140,30 zł, wpłaconym w całości, dalej także jako „GASPOL”.

2. Dane kontaktowe do nas

Możesz się z nami skontaktować telefonicznie pod numerem: +48 606 800 400, za pomocą poczty elektronicznej pod adresem e-mail: ochronadanych@gaspol.pl, za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na Portalu Klienta lub pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: GASPOL SPÓŁKA AKCYJNA, Aleja Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa.

3. Dane kontaktowe do naszego Inspektora Ochrony Danych

W GASPOL został wyznaczony inspektor ochrony danych (dalej jako „IOD”). Możesz się z nim skontaktować za pomocą poczty elektronicznej pod adresem e-mail: dpo@shvenergy.com lub pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: GASPOL SPÓŁKA AKCYJNA, Aleja Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa. Z naszym IOD możesz się kontaktować we wszystkich kwestiach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, jak również w celu skorzystania z Twoich praw związanych z przetwarzaniem danych.

4. Cele i podstawy przetwarzania przez nas Twoich danych oraz nasze prawnie uzasadnione interesy

Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu:

a) zawierania umów oraz wykonywania umów zawartych z nami, w tym umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w serwisie Portal Klienta – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia oraz realizacji tych umów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

b) rozliczeń zużycia gazu oraz monitorowania przez nas poziomu gazu w zbiorniku za pomocą urządzeń telemetrycznych – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

c) marketingu bezpośredniego produktów lub usług oferowanych przez nas, w tym do prowadzenia analiz obejmujących profilowanie (tj. korzystanie z danych osobowych do tworzenia Twojego profilu, zwłaszcza pod kątem produktów i usług, którymi możesz być zainteresowany), zmierzających do przedstawienia oferty, propozycji produktu czy usługi – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest możliwość realizowania marketingu bezpośredniego;

d) badania poziomu zadowolenia ze współpracy z nami lub naszymi partnerami oraz poziomu zadowolenia z oferowanych przez nas produktów lub usług – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest ocena jakości obsługi oraz poziomu zadowolenia z produktów i usług;

e) analiz wewnętrznych, wewnętrznych audytów, działań badawczych i rozwojowych oraz raportowania wewnętrznego – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest prowadzenie analiz wewnętrznych, wewnętrznych audytów, działań badawczych i rozwojowych oraz raportowania wewnętrznego;

f) rozwoju oraz poprawy oferowanych przez nas produktów lub usług - ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest rozwój oraz poprawa oferowanych przez nas produktów i usług;

g) badania preferencji odnośnie zapotrzebowania na produkty lub usługi w zakresie naszego przedmiotu działalności - ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest możliwość ustalenia katalogu produktów i usług, którymi możesz być zainteresowana/y;

h) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z zawartymi pomiędzy nami umowami lub z przetwarzaniem Twoich danych osobowych – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;

i) realizacji wewnętrznych celów administracyjnych grupy kapitałowej SHV Energy, do której należymy, co może obejmować udostępnianie danych osobowych w takich celach spółkom wchodzącym w skład grupy - ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest możliwość realizacji wewnętrznych celów administracyjnych grupy kapitałowej, do której należymy;

j) spełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych wynikających z prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego (np. wobec Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, urzędów skarbowych, urzędów celno-skarbowych, w tym w celu zapewnienia klientowi dostaw gazu płynnego zwolnionego z akcyzy ze względu na przeznaczenie, z zastosowaniem zerowej stawki akcyzy lub z zapłaconą akcyzą) – ponieważ przetwarzanie w tym przypadku jest niezbędne do wypełnienia wymogów prawnych, którym podlegamy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

W przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody/zgód na przetwarzanie przez nas danych osobowych, wówczas dane osobowe będą przetwarzane również w celu wyrażonym w treści każdej zgody lub każdej ze zgód, które zostały przez Ciebie udzielone, a których udzielenie jest w pełni dobrowolne – podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych do tychże celów, jest Twoja dobrowolnie udzielona zgoda lub zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W każdym czasie możesz wycofać udzieloną zgodę, kontaktując się z nami na którykolwiek ze sposobów wskazanych w niniejszym dokumencie.

5. Jacy odbiorcy mogą otrzymywać od nas Twoje dane osobowe?

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty z następujących kategorii:

a) spółki z grupy kapitałowej SHV Energy, jeżeli będzie to niezbędne do realizacji wewnętrznych celów administracyjnych grupy kapitałowej lub do realizacji czynności zawieranych na podstawie umów powierzenia danych do przetwarzania;

b) podmioty upoważnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa (zwłaszcza sądy, organy podatkowe oraz inne organy administracji publicznej);

c) nabywcy wierzytelności;

d) biura informacji gospodarczej, wywiadownie gospodarcze lub inne podmioty, zajmujące się profesjonalnie dostarczaniem informacji na temat kontrahentów lub zajmujących się oceną ryzyka prawnego, finansowego, wizerunkowego lub reputacyjnego związanego z zawieraniem umów;

e) podmioty świadczące usługi: transportowe (zajmujące się dostawami gazu, zbiorników oraz butli), pocztowe i kurierskie, drukarskie i archiwizacyjne, informatyczne i nowych technologii, marketingowe, komunikacyjne i analityczne (w tym organizujące badania poziomu zadowolenia i preferencji), obsługi telefonicznej lub elektronicznej, płatnicze, księgowo – finansowe, audytorskie i kontrolne, prawne i windykacyjne, z zakresu niszczenia dokumentów;

f) firmy, z którymi współpracujemy, łącząc oferowane usługi lub produkty (nasi partnerzy).

6. Przekazanie danych do państwa trzeciego

Możemy powierzać wykonanie niektórych usług i zadań wybranym dostawcom, mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (czyli w tzw. „państwie trzecim”), w szczególności dostawcom usług oraz infrastruktury informatycznej (IT). W takich przypadkach dane są przekazywane do państwa trzeciego na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony, a w przypadku braku jego stwierdzenia, zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi stosowane są odpowiednie zabezpieczenia w celu stworzenia właściwego poziomu ochrony danych - należą do nich w szczególności standardowe klauzule umowne UE. W każdej chwili masz możliwość zażądania dalszych informacji i otrzymania kopii odpowiednich zabezpieczeń.

7. Okres przetwarzania Twoich danych osobowych

W zależności od celu, Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w różnych okresach czasu:

a) w celu zawarcia oraz wykonania umów – do momentu ich rozwiązania, wygaśnięcia lub ustania w innym trybie;

b) w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług – do momentu rozwiązania, wygaśnięcia lub ustania umów, jako czasu, w którym występuje uzasadniony nasz interes w przetwarzaniu danych osobowych na ten cel albo do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu;

c) w celu badania poziomu zadowolenia ze współpracy z nami lub z naszymi partnerami oraz zadowolenia z produktów lub usług – do 3 miesięcy od momentu rozwiązania, wygaśnięcia umowy lub jej ustania, jako czasu, w którym występuje uzasadniony nasz interes w przetwarzaniu danych osobowych na ten cel albo do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, z zastrzeżeniem pkt. 9 poniżej;

d) w celu analiz wewnętrznych, wewnętrznych audytów, działań badawczych i rozwojowych oraz raportowania wewnętrznego - przez czas istnienia naszego prawnie uzasadnionego interesu do przetwarzania danych w tym celu albo do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, z zastrzeżeniem pkt. 9 poniżej;

e) w celu rozwoju oraz poprawy oferowanych przez nas produktów lub usług – do momentu ustania zawartej z Tobą umowy albo do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, z zastrzeżeniem pkt. 9 poniżej;

f) w celu badania preferencji odnośnie zapotrzebowania na produkty lub usługi – do momentu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy, jako czasu, w którym występuje uzasadniony nasz interes w przetwarzaniu danych osobowych na ten cel albo do momentu wniesienia sprzeciwu, z zastrzeżeniem pkt. 9 poniżej;

g) w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umów lub roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych albo do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, z zastrzeżeniem pkt. 9 poniżej;

h) w celu wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych – do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa;

i) w celu określonym w treści każdej ze zgód, o ile takie zgody zostały przez Ciebie wyrażone – zawsze do momentu cofnięcia udzielonej zgody;

j) w celu realizacji wewnętrznych celów administracyjnych grupy kapitałowej SHV Energy, do której należymy – do momentu odpadnięcia ostatniej podstawy prawnej lub celu przetwarzania Twoich danych osobowych albo do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, z zastrzeżeniem pkt. 9 poniżej.

8. Twoje prawa związane z przetwarzaniem przez nas danych osobowych

Masz prawo:

a) dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania, uzupełniania), ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia;

b) do przenoszenia danych osobowych, które zostały nam przez Ciebie dostarczone tj. otrzymania tych danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz masz prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi. Jeżeli jest to technicznie możliwe, masz prawo żądania, aby dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu administratorowi;

c) cofnięcia każdej dotychczas wyrażonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z nami lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

d) W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z nami lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej

9. Prawo do wniesienia sprzeciwu

Masz prawo, bez względu na przyczynę, do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania. Jeżeli wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, Twoje dane osobowe nie będą przez nas przetwarzane w tym celu.

W przypadkach innych niż marketing bezpośredni, gdy podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes, również masz prawo do wniesienia sprzeciwu. Przyczyną tego sprzeciwu musi być Twoja szczególna sytuacja. Po otrzymaniu sprzeciwu przestaniemy przetwarzać Twoje dane w celu lub celach, co do których wyraziłeś sprzeciw, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. W celu skorzystania z prawa sprzeciwu możesz skontaktować się z nami lub z IOD. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

10. Informacja o wymogu lub dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach ich niepodania

Podanie danych osobowych w celu zawarcia i wykonywania łączących nas umów, w szczególności w celu założenia konta w Portalu Klienta i korzystania z niego, jest dobrowolne, ale niezbędne do ich zawarcia i wykonania.

Podanie danych osobowych w związku z wyrażonymi zgodami na przetwarzanie danych osobowych, o ile zostały przez Ciebie wyrażone, jest zawsze dobrowolne, a ich niepodanie (nieudzielenie zgody lub jej wycofanie) nie rodzi żadnych konsekwencji.

11. Źródło pochodzenia danych

Co do zasady, Twoje dane osobowe pozyskujemy od Ciebie. Otrzymujemy je poprzez:

a) używanie danych logowania w Portalu Klienta;

b) używanie plików cookie lub narzędzi analitycznych i badawczych, w szczególności takich jak Google Analytics;

c) korzystanie przez Ciebie z form kontaktu z nami, w tym z formularza kontaktowego znajdującego się w Portalu Klienta, korespondencji e-mail oraz tradycyjnej.

12. Jakiego rodzaju dane osobowe przetwarzamy?

Zakres przetwarzanych danych osobowych zależy od charakteru relacji, jaka łączy Cię z GASPOL. Zakres ten będzie różnił się w zależności od tego, jakie dane nam przekażesz, czy jesteś naszym klientem, dostawcą, czy może z uwagi na to, że kontaktujesz się z nami za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w Portalu Klienta lub poczty elektronicznej.

Najczęściej przetwarzamy takie dane osobowe jak: imię (imiona), nazwisko, dane kontaktowe takie jak numer telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania, adres do korespondencji, adres instalacji gazowej, data urodzenia, numery identyfikacyjne, informacje dotyczące płatności, historia zamówień, korespondencja z GASPOL oraz dane powstałe w trakcie wykonywania umowy pomiędzy Tobą a GASPOL, numery IP, dane dotyczące zużycia gazu, szczegóły dotyczące bezpieczeństwa instalacji gazowej, informacje, które podajesz w odpowiedzi na nasze ankiety oraz inne dane osobowe, które są niezbędne ze względu na cele i podstawy przetwarzania Twoich danych osobowych.

Informujemy, że nie w każdym przypadku zakres przetwarzanych danych jest taki sam. Im bardziej rozbudowana jest nasza relacja, tym szerszy katalog danych możemy przetwarzać. W GASPOL przestrzegamy zasady minimalizacji danych i nie przestrzegamy danych, które nie są nam potrzebne do celów, dla których zostały zebrane.

B. POLITYKA COOKIE

1. Informacje ogólne o plikach cookie

Gromadzimy informacje o Twojej wizycie na naszych stronach internetowych, w tym Portalu Klienta, w związku z czym zapisujemy związane z tym pliki cookie. Każdy z plików cookie zawiera dane, które są umieszczone w przeglądarce Twojego urządzenia i służy między innymi do zapamiętywania Twoich preferencji czy bieżącego dostosowywania naszych stron internetowych do Twoich potrzeb. Niektóre funkcjonalności naszych stron internetowych nie będą działały, jeżeli nie wyrazisz zgody na zainstalowanie plików cookie.

2. Rodzaje plików cookie

Instalowanie plików cookie nie ingeruje w Twoje urządzenie ani w oprogramowanie zainstalowane na tym urządzeniu. Stosujemy dwa rodzaje plików cookie, jeżeli chodzi o okres ich istnienia:

Pliki cookie sesyjne - pliki tymczasowe przechowywane na urządzeniu końcowym do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej. W momencie zamknięcia przeglądarki cookies są kasowane;

Pliki cookie trwałe - są przechowywane na urządzeniu końcowym do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas określony w parametrach danego pliku cookie.

Pliki cookie mają różne przeznaczenie i można je podzielić na techniczne (niezbędne), analityczne, funkcjonalne oraz marketingowe. Ich szczegółową charakterystykę znajdziesz poniżej.

3. Pliki cookie podmiotów współpracujących

Niektóre pliki cookie są tworzone przez podmioty, z których usług korzystamy. W chwili obecnej współpracujemy z Google Inc. i korzystamy z rozwiązań Google Analytics, Google Tag Manager, Google Adwords. Współpracujemy również z Sales Manago. Wykorzystujemy także inne technologie podobne do plików cookie takie jak web beacons (piksele). Są to niewielkie pliki graficzne pobierane przez Twoje urządzenie po otwarciu strony internetowej, za pośrednictwem reklamy, wiadomości e-mail lub aplikacji mobilnej. Wykorzystujemy je po to, by zapamiętywać Twoje preferencje, a także do celów marketingowych.

4. Przeznaczenie plików cookies

1) Pliki cookie techniczne (niezbędne)

Są to pliki cookie, które sąniezbędne do działania naszej strony internetowej i korzystania z jej funkcji, dlatego nie jest możliwe ich wyłączenie. Gromadzone informacje dotycządziałanianaszej strony internetowej oraz świadczenie usług za jej pośrednictwem. Możesz ustawićprzeglądarkę tak, aby blokowała te pliki cookie lub ostrzegała o nich, ale wówczas nasza strona internetowa nie będziedziałać w części lub w całości. Te pliki cookie nie przechowujążadnych danych osobowych. Ich wykorzystanie jest potrzebne, aby zapewnić łącznośćpomiędzyTobą a nasząstronąinternetową za pośrednictwem sieci informatycznej, dlatego ich wykorzystanie jest niezbędne. Korzystanie z tych plików cookie w celach opisanych powyżej opiera się na naszym uzasadnionym interesie, jakim jest zapewnienie Tobie możliwości korzystania z naszej witryny.

2) Pliki cookie analityczne

Te pliki cookie są dobrowolne i służą do zbierania informacji o tym, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej witryny, na przykład które strony odwiedzają najczęściej, czy otrzymują komunikaty o błędach i w jaki sposób dotarli do naszej witryny. Informacje zbierane przez te pliki cookie służą wyłącznie do usprawnienia korzystania z naszej strony internetowej. Te pliki cookie są czasami umieszczane przez zewnętrznych dostawców usług internetowych i analitycznych. Wszystkie informacje gromadzone przez te pliki cookie są anonimowe. Jeśli nie zezwolisz na te pliki cookie, nie będziemy wiedzieć, kiedy nasza strona internetowa jest odwiedzana oraz nie będziemy mogli monitorować jej działania.

3) Pliki cookie funkcjonalne

Te pliki cookie są dobrowolne i służą do zapamiętywania informacji na temat wyglądu strony lub jej zachowania w sposób dostosowany do Twoich potrzeb, na przykład w zakresie preferowanego języka strony lub regionu, w którym się znajdujesz. Informacje zbierane przez te pliki cookie służą wyłącznie do zapewnienia Tobie wygody przy korzystaniu z naszej strony. Wszystkie informacje gromadzone przez te pliki cookie są anonimowe. Jeśli nie zezwolisz na te pliki cookie, będziesz mógł korzystać z naszej strony internetowej, ale nie będziesz mógł – tam, gdzie to możliwe – dostosować jej do Twoich potrzeb.

4) Pliki cookie marketingowe

Wykorzystywane są w celu dopasowania treści i form reklam, wyświetlanych zarówno na naszych stronach, jak i w sieciach reklamowych naszych partnerów, w tym Google, Facebook, Sales Manago, do Twoich potrzeb i upodobań. Wszystkie informacje gromadzone przez te pliki cookie są anonimowe. Jeśli nie zezwolisz na te pliki cookie, będziesz mógł korzystać z naszej strony internetowej, ale nie otrzymasz spersonalizowanych komunikatów o charakterze marketingowym.

5. W jaki sposób nie zgodzić się na instalowanie plików cookie w przeglądarce?

Co do zasady przeglądarki internetowe akceptują pliki cookie, ponieważ zapewniają one wygodę użytkownikom. Niemniej jednak, możesz tak zmienić ustawienia swojej przeglądarki, aby nie zezwalała ona na instalowanie plików cookie, w następujący sposób:

a) Internet Explorer: z menu wybierz pozycję "Narzędzia/Opcje internetowe", a następnie w sekcji "Prywatność" wybierz "Zaawansowane" i wyłącz pliki cookie;

b) Mozilla Firefox: z menu wybierz pozycję "Narzędzia", a następnie pozycję "Opcje" i określ poziom prywatności w sekcji "Prywatność";

c) Google Chrome: z menu po prawej stronie wybierz pozycję "Opcje", a następnie "Dla zaawansowanych" oraz "Ustawienia plików cookie”;

d) Opera: wybierz z menu pozycję "Narzędzia" a następnie z pozycji "Preferencje" wybierz "Zaawansowane", a potem "Ciasteczka";

e) Safari: z menu ustawienia należy wybrać pozycję „Safari”, a następnie w sekcji „Prywatność i ochrona” wybierz „Blokuj cookie”.

W pozostałych przeglądarkach możliwości wyłączenia plików cookie należy szukać w pozycji „Narzędzia”, „Opcje” lub innej podobnej. Pamiętaj jednak, że całkowite wyłączenie plików cookie lub ich ograniczenie może utrudnić lub nawet uniemożliwić korzystanie z naszej strony internetowej.

6. Zmiana moich preferencji

W każdym czasie możesz zmienić swoje preferencje cookie na naszej stronie internetowej pod adresem: https://portal.gaspol.pl.

7. Google Analytics

Ponadto, wykorzystujemy narzędzie Google Analytics do analizy zachowań użytkowników. Narzędzie to zbiera dane o plikach cookie. Potrzebujemy ich przede wszystkim do celów statystycznych, aby sprawdzić jak często odwiedzana jest nasza strona internetowa. Dane te wykorzystujemy również do optymalizacji i rozwoju strony internetowej.

8. Zmiany Polityki Cookie

Jeżeli niniejsza Polityka ulegnie zmianie, zostaniesz o tym poinformowany za pośrednictwem adresu e-mail podanego przez Ciebie na Portalu Klienta w odpowiednim czasie poprzedzającym zmianę lub w inny odpowiedni sposób. W każdym momencie możesz zapoznać się z niniejszą Polityką poprzez odwiedzenie strony internetowej Portalu Klienta oraz kliknięcie linku prowadzącego do Polityki Prywatności.

9. Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań skontaktuj się z naszym działem odpowiedzialnym za ochronę danych osobowych: ochronadanych@gaspol.pl . Masz również możliwość wniesienia skargi do organu zajmującego się ochroną danych osobowych, którym na terytorium Polski jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.